REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DEFINICJE:

 1. Klient – jest osobą fizyczną, która zapoznała się z elementami niniejszego regulaminu, która dokonuje zamówienia w Sklepie.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.
 3. Sklep internetowy PGmilitaria – platforma dostępna pod adresem www.pgmilitaria.pl/sklep.
 4. Towar – produkt, które można nabyć w niniejszym sklepie.
 5. Sprzedaż – umowa pomiędzy Klientem, a Sklepem.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z niniejszego sklepu.
 2. Sklep internetowy, działający pod www.pgfeniks.pl/sklep, o nazwie PGmilitaria prowadzony jest przez firmę:

  PG Feniks Sp. z o.o.
  Al. Starych Lip 37
  05-806 Komorów
  REGON: 146041098
  NIP: 534-24-85-492
  KRS: 427923
  Nr Konta: 71 1160 2202 0000 0002 1360 4681
  Nazwa Banku : Millenium

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z niniejszego sklepu,
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówienia w ramach sklepu internetowego.
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami PG Feniks Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Klienci mają dostęp do bieżącej wersji regulaminu na stronie www.pgmilitaria.pl/sklep
 7. Informacje o produktach są aktualne i wiążące jedynie w momencie zakupu zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.


ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest dodanie produktu do koszyka.
 2. Warunkiem skorzystania z oferty jest podanie danych teleadresowych oraz danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 3. Sklep PGmilitaria może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego bądź ograniczyć jego prawa, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  • dopuści się innego zachowania, które zostaną uznane przez sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu mailowego oraz prawidłowego przestrzegania ochrony danych osobowych, sklep
  PGmilitaria podjął wszelkie kroki techniczne, by prawidłowości zostały stale przestrzegane.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela sklepu,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  a także poza jej obszarami.


PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru towaru,
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać:
  • Imię i nazwisko zamawiającego, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz wybrany przez Klienta sposób dostarczenia przesyłki i sposób dokonania zapłaty oraz szczegółowe podsumowanie ceny produktu.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości zwrotnej na adres e-mail.


DOSTAWA

 1. Sklep PGmilitaria zobowiązuje się dostarczyć klientowi towar wolny od wad.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. W szczególnych przypadkach po uzgodnieniu telefonicznym możemy umożliwić inne formy dostawy (paczkomat, firma kurierska) Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za towar na koncie Sprzedającego.
  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT lub paragonu.


CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
  • przelewem na numer konta bankowego: 71 1160 2202 0000 0002 1360 4681
  • płatnością on-line w systemie płatności elektronicznych przelewy24.pl
  • kurierowi przy odbiorze wybierając opcję przesyłki za pobraniem
 3. Klient ma 7 dni na uiszczenie opłaty za zamówiony towar. Jeśli w tym czasie wpłata nie zostanie dokonana zamówienie będzie anulowane.


UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22. Ust.1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

  PG Feniks Sp. z o.o.
  Al. Krakowska 12
  05-090 Janki

 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez niniejszy sklep, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy,
  towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.


REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. PG Feniks Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 ust.1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamowany towar należy wysłać wraz z paragonem i formularzem reklamacyjnym na adres:

  PG Feniks Sp. z o.o.
  Al. Krakowska 12
  05-090 Janki

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@gkfeniks.pl, nasz sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Sklep PGmilitaria nie przyjmuje towaru za pobraniem i nie ponosi kosztów dostarczenia towaru przed rozpatrzeniem reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep PGmilitaria wysyła Klientowi nowy Towar na swój koszt lub zwraca koszty poniesione podczas zakupu towaru.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji w sklepie, towar zostaje ponownie odesłany na koszt kupującego.
 7. W przypadku braków magazynowych Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi w ramach reklamacji innego modelu.
 8. Reklamacji nie podlegają:
  1. Zniszczenia wynikające z nieprawidłowego używania towaru tj.:
   • naturalne zużywanie się obuwia, odzieży i innych towarów,
   • towary posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
   • wygoda obuwia - obuwie źle dopasowane do stopy,
   • różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry,
   • uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania towarów niezgodnie z przeznaczeniem.


Sklep PGmilitaria ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową jedynie za wady butów powstałe z winy producenta, w obuwiu nie zużytym. W szczególności sklep PGmilitaria nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z niewłaściwego użytkowania butów.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. PG Feniks Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Właściciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić konsumenta o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: info@gkfeniks.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. PG Feniks Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PG Feniks Sp. z o.o., który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PG Feniks Sp. z o.o.l, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę (adres firmy).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.